'

Як навчити дітей планувати свою роботу та роботу колективу

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Як навчити дітей планувати свою роботу та роботу колективу


Слайд 1

Головна мета сучасної школи Сьогоднішня школа повинна навчити учня вчитися, тобто забезпечити розвиток навичок самостійного навчання, здатності до самоорганізації і планування часу, відповідальності, комунікабельності, уміння працювати в команді .


Слайд 2

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Мета особистісно орієнтованого навчання – психологічна допомога дитині в становленні її суб’єктності, культурної ідентифікаціїї, соціалізації, життєвому самовизначенні (О.М.Леонтьєв).


Слайд 3

В центрі особистісно орієнтованого навчального процесу знаходиться дитина як суб’єкт навчальної діяльності. Щоб стати суб’єктом навчальної діяльності, учень має оволодіти її етапами: Орієнтація – Покладання мети – Проектування – Організація – Реалізація – Контроль –Оцінка.


Слайд 4

Можливості планування (проектування) як компонента навчальної роботи навичок самостійного навчання здатності до самоорганізації і планування часу відповідальності комунікабельності уміння працювати в команді розвиток


Слайд 5

Типові варіанти навчальної діяльності учня 1. Навчальна діяльність відбувається під керівництвом учителя: - прийняття пропонованих ним навчальних завдань і плану дій; - здійснення навчальних дій і операцій для розв’язання поставлених завдань; - регулювання навчальної діяльності під контролем учителя і самоконтролем; - аналіз результатів навчальної діяльності. 2. Навчальна діяльність здійснюється учнем самостійно: - планування або конкретиза-ція завдань своєї навчальної діяльності; - планування її методів, засо-бів і форм; - самоорганізація навчальної діяльності; - саморегулювання навчання; - самоаналіз результатів навчальної діяльності.


Слайд 6

Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці Вчителю необхідно самому володіти навичками планування навчальної діяльності, до якого входить: тематичне та поурочне планування; підготовка матеріалів для поточної та тематичної атестації; укладання технологічної карти; складання індивідуальних планів проходження теми для окремих учнів.


Слайд 7

Структура особистісно орієнтованого уроку I. Етап орієнтації. II. Етап покладання мети. III. Етап проектування. IV. Етап організації виконання плану діяльності. V. Етап контрольно-оцінювальний.


Слайд 8

Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці Використання технології особистісно орієнтованого уроку, яка дозволяє: - на етапі орієнтації залучити учнів до визначення місця конкретного заняття в цілісному навчальному курсі, розділі, темі шляхом складання схем, таблиць. - на етапі покладання мети визначити разом з учнями особистісно значущі завдання тієї діяльності, яку передбачено здійснити протягом уроку. - на етапі проектування залучити учнів до планування діяльності, яка здійснюється на уроці через попередню роботу (випереджальні завдання, повідомлення, реферати, підготовка наочності), а саме: складання плану наступної роботи; обговорення плану роботи, яку передбачено виконати. - на етапі організації виконання плану роботи надавати: варіативність у виборі способів навчальної діяльності (письмового або усного; індивідуального або в групі; переказ окремих положень або розгорнута відповідь; в узагальнюючому вигляді або на конкретних прикладах тощо); можливість вибору учнями способів фіксації пояснення нового матеріалу (конспект, схема, таблиця, опора, план, тези, висновки, тощо); варіативність домашнього завдання (диференціація за рівнями складності та способами виконання).


Слайд 9

Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці Загальні поради до структури проекту 1. Вибір теми проекту, його типу, кількості учасників. 2. Обмірковування вчителем можливих варіантів проблем, які важливо дослідити в рамках наміченої тематики. Самі ж проблеми впроваджуються учнями з подачі вчителя (навідні запитання, ситуації), можлива «мозкова атака» з наступним колективним обговоренням. 3. Розподіл завдань по групах, обговорення можливих методів дослідження, пошук інформації, творчих рішень. 4. Самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними чи груповими дослідженнями, творчими завданнями. 5. Обговорення отриманих даних у групах (на уроках чи на заняттях у наукових спілках, у груповій роботі в бібліотеці). 6. Захист проектів. 7. Колективне обговорення, експертиза, результати зовнішнього оцінювання, висновки.


Слайд 10

Рекомендації по формуванню у учнів вміння планувати свою роботу на уроці 1. Використання допоміжних дидактичних матеріалів: зразків та алгоритмів виконання певних дій, схем, пам’яток або плану роботи з завданнями різних видів. 2. Організація роботи учнів в парах та групах. 3. Сприяння оволодінню учнями різноманітними навчальними взаємовідносинами (в якості консультантів, лаборантів, рецензентів). 4. Формування навичок раціонального розподілу та використання часу на окремі види діяльності на уроці та під час виконання домашнього завдання.


×

HTML:

Ссылка: