'

Порівняльний аналіз Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі “Мови і літератури”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Порівняльний аналіз Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі “Мови і літератури” СП вчителів 3-х класів Першотравневська ЗОШ


Слайд 1

Основна мета 2005 Забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання-розуміння, говоріння); навчити дітей читати і писати, працювати з дитячою книжкою, будувати зв'язні писемні висловлювання; сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити мотивацію вивчення рідної мови. 2011 Формування ключової комунікативної компетентності молодшого школяра


Слайд 2

Завдання: вироблення в учнів мотивації навчання української мови; формування комунікативних умінь; гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письмо); опанування найважливіших функціональних складників мовної системи; соціально-культурний розвиток особистості; формування в учнів уміння вчитися.


Слайд 3

Компетентність уміння вчитися організовувати свою навчальну діяльність; сформувати в них почуття відповідальності за виконуване завдання; готовність самостійно працювати з новим, доступним за складністю навчальним матеріалом; мати власну думку з приводу обговорених питань, обгрунтовувати її.


Слайд 4

Українська мова для шкіл з українською мовою навчання діяльнісна змістові лінії мовна спрямована на формування уміння вчитися організовувати свою працю для досягнення результату володіти уміннями й навичками самоконтролю та самооцінки виконувати мисленнєві операції і практичні дії соціокультурна мовленнєва


Слайд 5

Структура програми: 2005 “Навчання грамоти ”; “Мовленнєва діяльність”; “Знання про мову, мовні уміння”; “Правопис”; “Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт”. 2011 “Навчання грамоти”; “Мовленнєва змістова лінія”; “Мовна змістова лінія”; “Соціокультурна змістова лінія” “Діяльнісна змістова лінія”.


Слайд 6

Порівняльний аналіз Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі “Мова і літератури” Мета освітньої галузі “Мова і літератури” 2005 опанування грамоти (початкових умінь читати і писати), засвоєнні доступного кола знань з мови, у мовленнєвому розвитку молодших школярів – умінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення; формування першооснов читацької культури молодших школярів, емоційно-оцінного ставлення до змісту прочитаного, формування особистості дитини засобами художнього слова. 2011 розвиток особистості учня, формування комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид мистецтва; формування читацької компетентності учнів, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення літератури в основній школі.


Слайд 7

Завдання освітньої галузі “Мови і літератури” 2005 вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови; гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності-слухання, говоріння, читання і письма; формування комунікативних умінь; ознайомлення з найважливішими функціональними складовими мовної системи; загальний розвиток особистості-інтелектуальний, моральний, вольовий, естетичний. формування в учнів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності; введення дітей у світ морально-етичних цінностей через художні образи літературних творів; вироблення у школярів умінь працювати з текстами художніх і науково-популярних творів; розвиток зв”язного мовлення; 2011 формування в учнів мотивації вивчення мови; забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма); формування комунікативних умінь; опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем кожної з мов навчання; соціально-культурний розвиток особистості; формування вміння вчитися; формування в учнів навички читання як виду мовленнєвої діяльності; ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, тематичній різноманітності; формування в учнів соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою художніх образів літературних творів;


Слайд 8

формування потреби в самостійному читанні книжок, розвиток інтересу до творчості письменників, майстрів мистецтва слова; розвиток творчої діяльності; розвиток читацької самостійності учнів; збагачення досвіду естетичного сприймання художніх творів, розвиток образного мислення, розширення світогляду учнів. формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види літературних і навчальних текстів з використанням елементарних літературознавчих понять; розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань; розвиток творчої літературної діяльності школярів; виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання світу, самопізнання та загальнокультурного розвитку.


×

HTML:

Ссылка: