'

КАЗНМУ УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ К?СІБИ БА?ЫТЫНЫ? ДАМУЫ 1. ПРОФОРИЕНТАЦИЯДА?Ы ЗЕРТТЕУЛЕРДІ? ?ОРЫТЫНДЫСЫ 2. К?СІБИ ДАЙЫНДЫ? ОРТАЛЫ?ТЫ? ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ Коммунникативті да?дылар,психотерапия негіздері, жалпы ж?не медициналы? психология ЖМ деканат фак. М.Асимов

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

КАЗНМУ УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ К?СІБИ БА?ЫТЫНЫ? ДАМУЫ 1. ПРОФОРИЕНТАЦИЯДА?Ы ЗЕРТТЕУЛЕРДІ? ?ОРЫТЫНДЫСЫ 2. К?СІБИ ДАЙЫНДЫ? ОРТАЛЫ?ТЫ? ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ Коммунникативті да?дылар,психотерапия негіздері, жалпы ж?не медициналы? психология ЖМ деканат фак. М.Асимов


Слайд 1

Профориентацияны? ?леуметтік– экономикалы? ма?ыздылы?ы Д?рыс та?да?ан маманды? адамны? ?зіне деген ??рметін ж?не жа?сы к?з-?арасын жо?аралатады. (Erickson E.H., 1968; Kalanidi M.S., Deivasenapathy P., 1980; Dore R., Meachum M., 1983), Денсаулы??а байланысты физикалы? ж?не психикалы? б?зылыстарды? пайда болу жиілігін ?ыс?артады.(Portugal A.H., 1976), ?мірге деген ?ана?аттылы?ын жо?арлатады.(Schmitt N., Mellon P.M., 1980).


Слайд 2

Профориентация – е?бек ресурстарды? ?имыл-?оз?алыстарын бас?арады. Е?бек к?шін жоспарлы т?рде ?йлестіру ж?не ?айта б?лу е? негізгі механизмні? бірі болып табылады. (Баркарь А.А., 1982); Е?бекті? ?имыл ?оз?алысыны? ?рт?рлі формаларды? ж?не т?рлерін реттеу ??ралы. (Титова Н.А., 1985); Кадрларда баланс жасау ?ажеттілігіні? механизмі ж?не оларды? м?мкіншіліктерді? ?ана?аттануы. (Назимов И.Н., 1985). ?о?амны? ??лы?тылы?ы ж?не діни потенциалыны? де?гейіне ?азіргі уа?ытта ж?не болаша?та ие болу. (Титова Н.А.,1985)


Слайд 3

?ателік к?сіби та?дау Жастарды? маманды?ынан ?рт?рлі кезе?дерде кету себебі, оны? ішінде медициналы? білім алу кезе?інде. Кузьмин В.А., 1996; Сторожаков Г.И. с соавт., 2002; Williams K.N., Lockcett B.A., 1974; Carefoot N., Gibson H., ed., 1984).


Слайд 4

Жеке психофизиологиялы? ж?не т?л?алы? ерекшеліктерін ескермей маманды?ты та?дау. Болаша? маманды?ына , о?у?а деген ?ызы?ушылы?ыны? жо?алуы. студентерді? «созылмалы» ?ана?аттанбауды? ??рылуы, Медицина ж?мысшысыны? жа?ымсыз ?леуметтік-биологиялы? жина? салдар: денсаулы? жа?дайыны? маманды?ына ?ана?аттанбауы, ?ндіріс е?бегіні? т?мендігі, кадрларды? к?п ?згеруі. Ямщикова Н.Я., 1999, Борисов В., 1972; Сухарева Л.М. с соавт., 1998


Слайд 5

Ма?саты – т?л?алы? ерекшеліктерін та?дап білу ар?асында топтарды медициналы? маманды?тар бойынша ?алыптастыру. Тапсырмалар: Психодиагностикалы? ?дістерді? жина?тарын та?дауды іске асыру, медициналы? университет студентіні? т?л?алы? сферасын та?дау?а ба?ыттал?ан. Бірінші курс ЖМ факультет студенттеріні? т?л?алы? ерекшеліктерін аны?тау. Т?л?алы? ерекшеліктеріне ?арай, топтарды потенциальді к?сіби м?мкіншіліктеріне сай ??растыру. Профориентациялы? ж?мысы бойынша ЖМ деканатына алын?ан м?ліметтер негізінде келесі шаралар ?сынылады.


Слайд 6

Зерттеу т?сілдері К?пфакторлы т?л?алы? анкета толтыру ММРI «Мини-мульт»; Т?л?алы? с?ра?тар жиынты?ы Шмишека – т?л?аны? ма?ызды к?сіби т?ра?ты белгілерін табу; Айзенка интроверсии ж?не экстроверсии зерттеу т?сілдері – т?л?аны? экстроверсия-интроверсия ж?не нейротизм сия?ты ?асиеттерін табу.


Слайд 7

Зерттеу дизайні 15-20 жыл ж?мыс істеу стаже бар ?рт?рлі маманды?та?ы (негізгі 9)д?рігерлерді зерттеу (жалпы саны 90). 45 негізгі д?рігерлік маманды?ыны? к?сіби мінездемесі аны?тал?ан. Жалпы медицина факультет 1 курс КазНМУ студенттеріні? скринингтік с?раулар ?ткізілді – 1027 шынайы карталар бол?ан.


Слайд 8

Университетке т?су алдында ?андай маманды? ал?ыныз келді?


Слайд 9

Т?л?алы? психлологиялы? ерекшеліктерін ескере отырып зерттеген адамдарды негізгі медициналы? маманды?тарына б?лу.


Слайд 10

Т?л?алы? психлологиялы? ерекшеліктерін ескере отырып зерттеген адамдарды хирургиялы? маманды?ына б?лу.


Слайд 11

Т?л?алы? психлологиялы? ерекшеліктерін ескере отырып зерттеген адамдарды терапиялы? маманды?ына б?лу.


Слайд 12

Т?л?алы? ерекшеліктерін ескере отырып зерттеген адамдарды б?лу.


Слайд 13


Слайд 14

Біз одан не аламыз! 31 студент университеттен шы?арылды.. Оны? 80% к?сіби сапасы т?мен де?гейімен. Академиялы? демалыста – 7 студент. Оны? ішінде 3 студентте осы маманды?ты игеруге ?ызы?ушылы? бол?ан жо?. 5 студент бас?а университеттерге ауысты. Осы студенттер с?рау кезінде бас?а университеттрде о?уды та?да?ан.


Слайд 15

?орытындылар: Ме?геріп ж?рген маманды?ын студенттер т?мен де?гейде т?сінеді. К?сіптік белгіссіздік 67 студенттерде аны?талды. К?бісі бас?а университетте немесе бас?а факультетте о?ысы келеді. Болаша? маманды?ты та?дауда?ы студенттерде психологиялы?-педагогикалы? ?ажеттілікті алып ж?ру. К?сіби дайынды? орталы?ын ??ру керек – КДО.


Слайд 16

Денсаулы? са?тау дисбалансында негізі кадрлы? м?селені шешу-студенттерді? к?сіби дайынды? орталы?ын дамыту стратегиясы. Ма?саты – жо?ары білікті д?рігерді дайындау. Тапсырма: профотбор, профориентация ж?не профадаптация.


Слайд 17

К?сіби д?рігерді? моделі КДО Университетке дейін Диплом?а дейін Дипломнан кейін


Слайд 18

Кезе?дік тапсырма: Университет алдында?ы кезе? : ?ызы?ушылы?тарын табу, ?ажеттіліктер , ?абілеттіліктер, болаша? студенттерге маманды? та?дау?а к?мек беру. Диплом?а дейінгі кезе?: Д?рігер м?дениетіні? к?сіби ??рылымы , шы?армашылы? потенциал , студенттерге маманды? та?дауда к?мек беру. Дипломнан кейінгі кезе?: К?сіби орта?а бейімделу.


Слайд 19

СТРУКТУРА ЦПП РУКОВОДИТЕЛЬ ЦПП ДЕКАНАТЫ Ответственный Психолог Пофконсультант На постдипломном уровне Ответственный Психолог пофконсультант на факультете Ответственный Психолог Пофконсультант На довузовском этапе


Слайд 20

?орытынды КДО-ны? ??рылуы ж?не оны? деканатпен , т?рбие ісі б?лімімен ты?ыз ?арым-?атынасы т.б. медициналы? университет ??рылымы медициналы? маманды?ын алу?а мотивирленбеген студенттер санын азайту?а м?мкіндік береді, білікті, б?секеге ?абілетті мамандар.


Слайд 21

Назар аудар?аны?ыз?а рахмет


×

HTML:

Ссылка: